Wiedza

Prawo spółek: Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

Jak skutecznie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kontekście podjętej przez Sąd Najwyższy w dniu 31 marca 2016 roku uchwały.

Czytaj dalej

Zmiany 2016: KC odsetki i KPC pozew i mediacja

Już od stycznia rozpoczął się proces wielkich zmian w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego. Rok 2016 bez oporów można nazwać rokiem nowości – zarówno w kwestiach prawa materialnego,

Czytaj dalej

Prawo upadłościowe: Pojęcie niewypłacalności, zmiany od dnia 1 stycznia 2016r

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany do przepisów dotyczących prawa upadłościowego w zakresie pojęcia niewypłacalności, zawartego w art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Czytaj dalej

Prawo pracy: Rewolucyjne zmiany na początku 2016 roku

Już 22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Zasadniczym celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie możliwości stosowania umów o pracę na czas określony.

Czytaj dalej

Prawo spółek: Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

Z wygaśnięciem mandatu członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek rezygnacji wiąże się wątpliwość, czy rezygnacja ma charakter czynności jednostronnej i do jej skutecznego złożenia wystarczające jest złożenie oświadczenia woli...

Czytaj dalej

Prawo spółek: Prokura samoistna, a reprezentacja w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prokura to klasyczna instytucja prawa handlowego, uregulowana w Kodeksie cywilnym (dalej: „k.c.”). Jest to rodzaj przedstawicielstwa, a ściślej rzecz ujmując – pełnomocnictwa, które może ustanowić wyłącznie przedsiębiorca.

Czytaj dalej

Prawo spółek: Lista wspólników spółki z o.o. – czy zawsze jeden dokument?

Zgodnie z art. 167 § 2 kodeksu spółek handlowych jednocześnie ze zgłoszeniem wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczb...

Czytaj dalej

Prawo pracy: Likwidacja stanowiska pracy nie zawsze uzasadnia zwolnienie pracownika

Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę oraz zachowanie kompleksowości tego wypowiedzenia często nastręcza wielu kłopotów pracodawcom. W sytuacji, gdy konieczna jest redukcja etatów, aby zachować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, często dokonuje się wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy...

Czytaj dalej

Prawo spółek: Nowe zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Przedsiębiorców KRS

Do powstania spółki z ograniczona odpowiedzialnością, funkcjonującej w obrocie przedsiębiorców, koniecznym jest – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) – zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz – co jest równie ważne – wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS).

Czytaj dalej
KKP Kotulski Köhler Przybysz
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

ul. Mickiewicza 21
40-085 Katowice
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014. Polityka prywatności, Projekt: Hyh strony