Usługi

 • Postępowania sporne. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

  Doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii. Zespół od początku swojego istnienia tworzą wyłącznie prawnicy, którzy rozumieją jak ważnym aspektem każdej działalności jest umiejętność prowadzenia sporów, przygotowanie do ich prowadzenia oraz zdolność do przewidywania ich wyniku. Pomagamy naszym Klientom na wszystkich etapach spornych, od rozmów i negocjacji z kontrahentami, dłużnikami lub wierzycielami, poprzez dokonywanie kompleksowej oceny zasadności i efektywności sporu, aż do prowadzenia postepowań przed sądami powszechnymi, polubownymi, arbitrażami, czy też innymi organami powołanymi do rozstrzygania sporów. Szczególną uwagę skupiamy na ochronie prawnej roszczeń powstających w związku z procesem inwestycyjnym. Wieloletnie doświadczenie przy prowadzeniu spraw, zrozumienie potrzeb Klientów oraz zespół wyspecjalizowanych prawników umożliwia nam sprawną pomoc Klientom Kancelarii w trudnym dla nich okresie trwania sporu.

 • Inwestycje infrastrukturalne, liniowe

  Kancelaria od wielu lat wspomaga zarówno inwestorów, jak i wykonawców we wszystkich kwestiach prawnych związanych realizacją procesów inwestycyjnych, zarówno w zakresie inwestycji liniowych (drogi, szlaki kolejowe, mosty), innych inwestycji infrastrukturalnych takich jak np. budowa zbiorników wodnych, jak i inwestycji infrastruktury społecznej, w szczególności budowy szpitali, szkół, uczelni, czy obiektów sportowych.  W ramach świadczonej pomocy przygotowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo (w tym oparte na FIDIC), umowy o prace projektowe, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz wszelkie inne umowy wymagane w toku procesu inwestycyjnego, w szczególności umowy z podwykonawcami, wraz z koniecznymi czynnościami wynikającymi z prawa zamówień publicznych w tym zakresie.

 • Prawo budowlane

  Doradztwo w trakcie procesu inwestycyjnego. Nasze doradztwo obejmuje wszelkie etapy realizacji inwestycji, doradztwo, negocjacje i realizację kontraktów o roboty budowlane, także według standardów FIDIC), doradztwo przy umowach zawieranych ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (podwykonawcy, dostawcy mediów, itd.). doradzamy także w zakresie dochodzenia należności z tytułu realizowanych kontraktów, zarówno w drodze negocjacji, jak i postępowań sądowych i arbitrażowych.

 • Transakcje nabycia i zbycia spółek i przedsiębiorstw

  Wieloletnie doradztwo prawne dla spółek i przedsiębiorstw daje nam unikatową wiedzę o wszystkich aspektach transakcji nabycia udziałów w spółkach prawa handlowego bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Doradzamy nabywcom w procesie oceny prawnych aspektów transakcji, sporządzamy opinie mające na celu weryfikację sytuacji w nabywanej spółce lub przedsiębiorstwie (due dilligence), wyławiamy słabe i silne strony transakcji. Szczególny aspekt kładziemy na doradztwo dla zbywców spółek i biznesów, dążymy do zapewnienia naszego udziału na jak najwcześniejszym etapie procesu decyzyjnego w celu osiągnięcia najlepszej wartości przedsiębiorstwa w momencie transakcji. Z drugiej strony te same doświadczenia jesteśmy w stanie wykorzystać przy doradztwie prawnym dla nabywców. Doradztwo w zakresie transakcji to dla nas szereg detali, które składają się w całość w celu podjęcia najlepszej biznesowej decyzji.

 • Rynek kapitałowy

  Jesteśmy pasjonatami rynku kapitałowego. Rozumiemy procesy zachodzące w tym obszarze, co w połączeniu z doświadczeniem pozwala nam świadczyć skutecznie usługi doradztwa prawnego dla TFI, funduszy VC/PE, emisji obligacji i innych papierów dłużnych, ale także nowoczesnych form finansowania takich jak crowdfunding i wieloletnich umów inwestycyjnych.

  Reprezentujemy firmy inwestycyjne przed organami administracji, w szczególności Komisją Nadzoru Finansowego.

  Sporządzamy prospekty emisyjne, prawne due dilligence spółek będących celem nabycia i umowy sprzedaży istotnych pakietów akcji.

 • Prawo spółek

  W ramach bieżącej obsługi naszych Klientów zapewniamy bieżącą obsługę spółek handlowych, doradzając przy zawieraniu kontraktów, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych i doradztwie z zakresu prawa pracy.

  Posiadamy istotne doświadczenie w compliance i obsłudze organów spółek handlowych.

  Dla spółek publicznych obsługujemy wszystkie kwestie związane z obowiązkami prawnymi wynikającymi z przepisów o nadzorze nad rynkiem finansowym i postępowaniami przed KNF.

 • Prawo pracy

  Z zaangażowaniem doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z prawem pracy w przedsiębiorstwach. Tworzymy umowy o pracę, regulaminy pracy, dokumentację PPK. Posiadamy także istotne doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym przy restrukturyzacji zatrudnienia, w tym prawidłowych zwolnieniach grupowych.

  Rozumiejąc jak istotne jest dzisiaj zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa tworzymy pracownicze i menedżerskie NDA i umowy o zakazie konkurencji.

  Także z naszych doświadczeń wiemy jak ważne jest właściwe uregulowanie czasu pracy w przedsiębiorstwie, w tym obszarze wspólnie z naszymi Klientami tworzymy kompleksowe rozwiązania.

  Z sukcesami reprezentujemy pracodawców w rozwiązywaniu sporów z pracownikami. Zdobyliśmy duże doświadczenie w polubownym ich rozwiązywaniu, nawet na etapie postępowań sądowych. Z drugiej strony, w braku polubownego załatwienia sprawy skutecznie reprezentujemy naszych Klientów w sądach w całej Polsce.

 • Zamówienia publiczne

  Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o zamówienie publiczne. Wieloletnie doświadczenie oparte na zespole specjalistów zajmujących się obsługą podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze prawa zamówień publicznych pozwala na pełne wsparcie Klientów w postępowaniach, opartych nie tylko na zamówieniach publicznych, ale także projektach ppp, czy innych modelach współpracy publiczno-prywatnej. Nasze usługi obejmują w szczególności wsparcie na wszystkich etapach postępowania, w tym przygotowanie dokumentacji wymaganej w postępowaniach, konsultacje, sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych lub ppp, reprezentacja w sprawach związanych ze zmianami w zawartych umowach, doradztwo w postępowaniach kontrolnych oraz reprezentacja w postępowaniach odwoławczych. Ponad 10-letnie doświadczenie w reprezentowaniu stron zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi, w tym w postepowaniach wielopodmiotowych oraz postępowaniach uwzględniających obowiązek ochrony informacji niejawnych, pozwala Kancelarii na przyjęcie nawet najbardziej skomplikowanych i wymagających niestandardowego podejścia spraw z zakresu zamówień publicznych oraz ppp.

 • Rynek działalności specjalnej

  Kancelaria świadczy specjalistyczne usługi dla podmiotów wykonujących działalność w sektorze związanym z bezpieczeństwem i obronnością Państwa. Rozumiemy jak ważne w tej branży są zaufanie, znajomość specyfiki działalności, a przede wszystkim uregulowań prawnych. Wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku oraz warunków, w jakich podmioty działające w tej branży świadczą swoje usługi czy produkcje, pozwalają nam pomagać Klientom nawet przy najbardziej skomplikowanych sprawach. Reprezentujemy Klientów zarówno m.in. w sprawach przed MoD, IU, DZiK, KIO, w tym w sprawach o międzynarodowym zasięgu.

 • Rynek medyczny

  Kancelaria od początku swojego istnienia pomaga podmiotom związanym ze świadczeniem usług medycznych lub podmiotom świadczącym swoje usługi na rzecz podmiotów leczniczych w prawnych aspektach ich działalności.

  Doświadczony zespół obsługujący podmioty lecznicze, w tym szpitale, dostawców sprzętu medycznego, producentów wyrobów medycznych oraz prowadzący spory w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, sporów z NFZ, jak również specjalistyczne szkolenia, postępowania zamówieniowe czy negocjacje, posiada wszelkie kompetencje i właściwe narzędzia do profesjonalnej obsługi podmiotów  tej jednej z najważniejszych społecznie i gospodarczo gałęzi gospodarki.