Wiedza

 • 04 I 05 I 2023

  KKP działa we Francji!

  Czy wiesz, że Kancelaria KKP od wielu lat jest członkiem Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji?

 • 02 I 12 I 2021

  Kancelaria Kotulski Köhler Przybysz na X Kongresie Prawa Medycznego w Krakowie

  Zmieniający się świat wymaga od nas stałego doskonalenia. Wartość rynku usług medycznych stale rośnie – a ostatnie dwa lata wymusiły liczne zmiany prawne także i w tym zakresie.

 • 23 I 09 I 2021

  Sukces naszego Działu Procesowego i Restrukturyzacji.

  W sprawie z powództwa o zmianę umowy na podstawie art. 357 Kodeksu cywilnego (klauzula rebus sic stantibus) poprzez oznaczenie wysokości świadczenia i zmianę wysokości wynagrodzenia, Sąd udzielił zabezpieczenia naszemu Klientowi - dostawcy biomasy, prowadząc do czasowego udzielenia mu ochrony prawnej, o treści tożsamej z ochroną, jaką ma zapewnić mu przyszłe orzeczenie rozpoznawane w postępowaniu głównym.

 • 21 I 09 I 2021

  Ceny uprawnień do emisji CO2 uderzają w dostawców biomasy. Ratunkiem klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków

  Rekordowe ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (ang. European Union Allowances – EUA), będące efektem ogłoszenia nowego, unijnego celu klimatycznego, uderzyły w głównych uczestników unijnego systemu handlu uprawnieniami (ang. European Union Emissions Trading System – EU ETS) – przedsiębiorstwa energetyczne, ale dotykają także ich kontrahentów – dostawców biomasy niebędących jej producentami.

 • 22 I 03 I 2021

  Gminy zwrócą nadpłacony podatek

  24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt SK 39/19, w którym orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 02 I 02 I 2021

  Nabywca nieruchomości odpowie za nakłady dzierżawcy

  Kodeksowa zasada jest jasna - jeżeli dzierżawca ulepszył rzecz najętą, a strony nie umówiły się inaczej, to zgodnie z 694 k.c. w zw. z 676 k.c. wydzierżawiający może żądać przywrócenia do stanu poprzedniego albo musi zapłacić sumę odpowiadającą wartości ulepszeń w chwili zwrotu w przypadku chęci ich zatrzymania.

 • 01 I 12 I 2020

  Kwestionowanie spisu wierzytelności w postępowaniu układowym i sanacyjnym

  Spis wierzytelności obejmuje co do zasady wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Ma on znaczenie nie tylko dla celów postępowania, ponieważ po prawomocnej odmowie zatwierdzenia układu lub po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności zawierający oznaczenie wierzyciela i przysługującej mu wierzytelności stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi.

 • 18 I 11 I 2020

  Prawo zamówień publicznych – zmiany od 1 stycznia 2021 r.

  Już niedługo, bo dnia 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). Dotychczasowa ustawa PZP obowiązywała od 2004 roku, była wielokrotnie nowelizowana, przez co w wielu miejscach stała się trudna do zrozumienia, a nawet nieczytelna – lecz dla wszystkich praktyków rynku zamówień publicznych całkowicie nowa regulacja będzie wyzwaniem.

 • 16 I 10 I 2020

  Kara umowna za wypowiedzenie, odstąpienie od umowy w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego

  Zastrzeganie kar umownych w obrocie gospodarczym stało się niemal powszechne. Co więcej, kwestia ewentualnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależycie wykonane zobowiązanie jest jedną z najczęściej negocjowanych klauzul umownych. Wydaje się, że strony umowy korzystają nie tylko z jej odszkodowawczych funkcji, ale także z jej prewencyjnego i przymuszającego charakteru. Warto jednak zadbać o to, aby zastrzeżenie kary umownej mogło być skutecznie dochodzone i nie stanowiło jedynie pozornego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez kontrahenta.

 • 10 I 10 I 2020

  Nabycie przedsiębiorstwa z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym

  Przy złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub później- w toku postępowania o ogłoszenie upadłości- uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części (pre- pack). Upływ tego terminu nie zamyka jednak wierzycielowi możliwości nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z wolnej ręki.

 • 26 I 05 I 2020

  Co nowego dla pracodawców w tarczy 3.0?

  Podczas gdy rząd zapowiada kolejną już ,,tarczę antykryzysową”, a do przestrzeni publicznej docierają sprzeczne informacje o możliwościach, jakie mają przynieść kolejne regulacje, skupmy się na ostatnich zmianach wprowadzonych przez tzw. tarczę 3.0., jakie istotne zmiany dla pracodawców wprowadza?

 • 21 I 04 I 2020

  Tarcza, która otwiera drzwi

  Znajdujemy się obecnie w nietypowej sytuacji i wymagającym momencie historii. Epidemia, z którą przyszło nam się mierzyć wymaga rozważnego, skutecznego i szybkiego działania, w szczególności ze strony legislatora.

 • 17 I 04 I 2020

  Tarcza antykryzysowa

  Powszechnie wiadomo, że rządzący na czas walki z wirusem COVID-19 przygotowali szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców, ubranych w ramy tzw. tarczy antykryzysowej. Wśród nich ustawodawca przewidział pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci dopłaty do wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne, jakie są zatem warunki uzyskania pomocy.

 • 07 I 04 I 2020

  Państwo udzieli pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw?

  Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, który wpłynął do sejmu 26 marca 2020 r. i został skierowany do I czytania zakłada, że pomoc udzielana będzie w podziale na trzy kategorie uzależnione od tego, w którym stadium planowania restrukturyzacji znajduje się przedsiębiorca.

 • 20 I 03 I 2020

  Umowa standstill, jako remedium na utratę płynności

  Jak wynika z rekomendacji dotyczącej Dobrych Praktyk Procesów Restrukturyzacji Przedsiębiorstw wydanych przez Związek Banków Polskich, umowa standstill powinna mieć na celu umożliwienie utrzymania płynności w czasie prowadzonych rozmów na dotychczas udzielonych produktach oraz zapewnienie czasu na przygotowanie przez jej strony docelowego rozwiązania. Często tylko porozumienie i skoordynowanie działań wierzycieli może umożliwić dłużnikowi wprowadzenie środków naprawczych.

 • 17 I 03 I 2020

  Zmiana terminu płatności nie zmieni terminu przedawnienia?

  Można przypuszczać, że w najbliższych tygodniach, wobec trudnej sytuacji gospodarczej, wielu przedsiębiorców zwróci się do swoich kontrahentów z prośbą o odroczenie terminu płatności zobowiązań. O ile nie ulega wątpliwości, że zmiana terminu płatności przed jego upływem jest w pełni dopuszczalna i nie powinna być rozważana jako niedozwolona zmiana okresu przedawnienia, o tyle zmiana terminu płatności po jego upływie może wiązać się ze skutkami niekorzystnymi dla wierzyciela.

 • 05 I 03 I 2020

  Najważniejsze zmiany ksh w zakresie spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej

  Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

 • 04 I 02 I 2020

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.) mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 roku.Oznacza to, że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych omawianych podmiotów mogą nie figurować w rejestrze w okresie przejściowym i w konsekwencji nie będą jeszcze dostępne.

 • 04 I 02 I 2020

  Prosta Spółka Akcyjna – przełom dla branży FinTech?

  Prosta Spółka Akcyjna jako nowy typ spółki kapitałowej ma być dostosowany do potrzeb podmiotów z branży FinTech. Jej główne założenia opierają się na odpowiedniej elastyczności i swobodzie działania, które mają pozwolić na szybszy rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Czym jest PSA i czy ma szansę spełnić swoje zadanie? I co ma z tym wspólnego blockchain?

 • 04 I 01 I 2017

  Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

  W poprzednim artykule poruszającym tematykę skutecznego złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przytoczono problematykę adresata oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. i wskazano na rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie w tym zakresie. Zagadnienie to ma znaczenie zarówno z punktu widzenia członka zarządu składającego oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji, jak i z punktu widzenia samej spółki. Istotnym jest bowiem, by członek zarządu posiadał stosowny dowód złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji (rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu skuteczna jest z chwilą złożenia takiego oświadczenia, a nie wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w tym zakresie), jak i spółka dysponowała dokumentem potwierdzającym tę okoliczność, celem dołączenia do wniosku o wpis zmian w składzie zarządu w rejestrze.

 • 08 I 02 I 2016

  KC odsetki i KPC pozew i mediacja

  Już od stycznia rozpoczął się proces wielkich zmian w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego. Rok 2016 bez oporów można nazwać rokiem nowości – zarówno w kwestiach prawa materialnego, np. sposobu liczenia odsetek i ich rodzajów, nowego oblicza dokumentów, jak i procedury – w tym w szczególności w zakresie promowania mediacji i podjętych prób przyspieszenia postępowania. Niektóre zmiany weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2016 r. – zostaną one omówione w tej informacji.

 • 05 I 01 I 2016

  Pojęcie niewypłacalności, zmiany od dnia 1 stycznia 2016r

  Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany do przepisów dotyczących prawa upadłościowego w zakresie pojęcia niewypłacalności, zawartego w art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: Ustawa). Po pierwsze, niewypłacalność dłużnika powiązana została, w art. 11 ust. 1 Ustawy, z utratą zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Utrata wskazanej zdolności w rozumieniu Ustawy następuje w momencie, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza okres trzech miesięcy.

 • 30 I 12 I 2015

  Rewolucyjne zmiany na początku 2016 rok

  Już 22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Zasadniczym celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie możliwości stosowania umów o pracę na czas określony. Wprowadzone przez Ustawodawcę modyfikacje dotyczą także innych aspektów zatrudnienia tj. dopuszczalności i okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz możliwości zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 • 10 I 12 I 2015

  Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki na skutek złożonej rezygnacji

  Przepis art. 202 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) przewiduje szereg możliwości wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie natomiast z uregulowaniami przepisu art. 202 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa m.in. na skutek jego śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu zarządu.

 • 14 I 09 I 2015

  Prokura samoistna, a reprezentacja w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prokura to klasyczna instytucja prawa handlowego, uregulowana w Kodeksie cywilnym (dalej: „k.c.”). Jest to rodzaj przedstawicielstwa, a ściślej rzecz ujmując – pełnomocnictwa, które może ustanowić wyłącznie przedsiębiorca. Przepisy prawa zapewniają wyjątkowo szeroki ustawowo określony zakres uprawnień przysługujących prokurentowi. W myśl art. 1091 § 1 k.c. prokura obejmuje bowiem umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych.

 • 15 I 07 I 2015

  Lista wspólników spółki z o.o. – czy zawsze jeden dokument?

  Zgodnie z art. 167 § 2 kodeksu spółek handlowych jednocześnie ze zgłoszeniem wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Jest więc do załącznik obowiązkowy. Ponadto listę wspólników należy dołączyć do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, o ile zmiana dotyczy danych zawartych w liście wspólników – np. zmiana nazwiska wspólnika.

 • 09 I 07 I 2015

  Nowe zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Przedsiębiorców KRS

  Do powstania spółki z ograniczona odpowiedzialnością, funkcjonującej w obrocie przedsiębiorców, koniecznym jest – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) – zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz – co jest równie ważne – wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS).

 • 09 I 07 I 2015

  Likwidacja stanowiska pracy nie zawsze uzasadnia zwolnienie pracownika

  Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę oraz zachowanie kompleksowości tego wypowiedzenia często nastręcza wielu kłopotów pracodawcom. W sytuacji, gdy konieczna jest redukcja etatów, aby zachować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, często dokonuje się wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy, przyjmując, iż to uzasadnienie z całą pewnością nie może być zakwestionowane przez sąd pracy, gdyby pracownik odwołał się od wypowiedzenia. Wszak stanowiska nie ma, pracodawca nie widzi możliwości dalszego utrzymywania dotychczasowej ilości etatów, a pozostawienie pracownika na stanowisku byłoby bardzo niekorzystne dla firmy. Jakie więc wątpliwości mógłby mieć jeszcze sąd pracy

Prawo zamówień publicznych – zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Data publikacji: 18.11.2020

Już niedługo, bo dnia 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). Dotychczasowa ustawa PZP obowiązywała od 2004 roku, była wielokrotnie nowelizowana, przez co w wielu miejscach stała się trudna do zrozumienia, a nawet nieczytelna – lecz dla wszystkich praktyków rynku zamówień publicznych całkowicie nowa regulacja będzie wyzwaniem. Nie z powodu zakresu zmian, bowiem zmiany te nie są rewolucyjne, a nowe PZP oparte jest o dyrektywy 2014/24/UE (zamówienia klasyczne) oraz 2014/25/UE (zamówienia sektorowe), których przepisy zostały już implementowane do prawa polskiego wcześniejszymi nowelizacjami ustawy PZP. Trudności w stosowaniu nowej ustawy PZP mogą wynikać jednak z przyzwyczajenia do wcześniejszych przepisów, ich systematyki, terminologii oraz prezentowanej w doktrynie i orzecznictwie wykładni.

Jak wskazywano na etapie prac legislacyjnych, nowa ustawa ma naprawić wiele bolączek obecnego systemu, jak m.in. skomplikowane procedury, faworyzowanie zamawiających kosztem wykonawców i niejasne orzecznictwo; nowe PZP ma też zwiększyć konkurencyjność przetargów, ułatwić startowanie w nich małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przyczynić się do wydawania publicznych pieniędzy w bardziej efektywny sposób.

Czy cele te zostały spełnione pokaże dopiero praktyka stosowania nowego PZP, jednak przygotowując się do stosowania nowych przepisów należy zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany.

Po pierwsze – dotychczasowe progi tzw. zamówień unijnych pozostały, nowa ustawa w art. 3 ust 1 wprost odsyła do wartości wynikających z unijnych dyrektyw. Znika zatem dotychczasowe odesłanie do rozporządzenia dotyczącego ogłoszeń (dotychczasowy art. 11 ust 8), dodatkowo Prezes UZP  będzie informował o aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro oraz o średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów – informacje te będą ogłaszane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" oraz zamieszczane na stronie internetowej UZP.

W zakresie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne znika próg 30 000 euro, od którego dotychczas stosowało się ustawę PZP. Zgodnie z art. 2 ust 1 przepisy ustawy stosuje się do udzielania przez zamawiających publicznych zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. Pojawia się także w ustawie pojęcie „zamówień bagatelnych” – zgodnie z art. 2 ust 2 są to zamówienia których wartość szacunkowa dotycząca jednorazowego zakupu wynosi od 50 000 do 130 000 złotych i które przez zamawiających publicznych będą ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający publiczni będą publikowali plany postępowań na dany rok finansowy oraz aktualizacje planów, a także dotychczas publikowane ogłoszenia o zamówieniu, o zmianie ogłoszenia, o wyniku postępowania, o zamiarze zawarcia umowy, o konkursie i jego wynikach, a także nowe ogłoszenia: o zmianie umowy, o wykonaniu umowy, oraz o zamówieniu bagatelnym. BZP stać się ma źródłem zasadniczych informacji o zamówieniach i miejscem, w którym skoncentrowane będą ogłoszenia, aby zwiększyć dostępność informacji o udzielanych zamówieniach oraz zapewnić przejrzystość procedur ich udzielania. Oczywiście zamówienia o wartości powyżej progów unijnych nadal publikowane są obowiązkowo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Druga istotna zmiana to wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach. Znane dotychczas tryby postępowań będą miały zastosowanie w zamówieniach powyżej progów unijnych, zgodnie z art. 129 ust 1 zamawiający udzielają zamówienia w jednym z następujących trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki; bez zmian pozostaje zasada, że podstawowymi trybami są przetarg nieograniczony i ograniczony, a w pozostałych trybach zamawiający może udzielić zamówienia wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.

Natomiast w Dziale III nowej ustawy odrębnie uregulowano postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, wskazując że zamówienie o wartości mniejszej niż wynikająca z dyrektyw może być udzielone w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:

 1. wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo
 2. może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość, albo
 3. negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia.

Dla zamówień krajowych pojawiła się zatem całkowicie nowa procedura, nazwana trybem podstawowym, do której nie mają zastosowania przepisy regulujące tryby przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego. Natomiast tryb partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki będą miały zastosowanie do zamówień o wartości od 130 000 zł, ze zmianami wynikającymi z przepisów dotyczących zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Po trzecie – nowa ustawa przewiduje obowiązek porozumiewania się zamawiających i wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej nie tylko w postępowaniach od progów unijnych, ale także krajowych, z tym że w tych postępowaniach dopuszcza się składanie dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Po czwarte – do nowego PZP wprowadzono szereg przepisów, które mają na celu wyrównanie pozycji stron umowy o zamówienie publiczne. Dotychczas ustawa PZP w minimalnym stopniu regulowała prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy (ew. podwykonawców), co w praktyce skutkowało brakiem równości stron i obciążaniem wykonawców ryzykiem kontraktowym. Ograniczając swobodę zamawiających przewidziano, że postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia oraz odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Zakazane będą także zapisy umowy przewidujące możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Bardzo istotną dla wykonawców zmianą jest wprowadzenie zakazu naliczania przez zamawiających kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, a także obowiązek ustalenia w umowie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony.

Ponadto od nowego roku w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy wprowadzono obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania wykonawcom zaliczek na poczet wykonania zamówienia; w takich umowach zamawiający będą mieli także obowiązek waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, a ustawa PZP wskazuje, w jakich sytuacjach waloryzacja wynagrodzenia jest obligatoryjna. Nowością jest także obligatoryjna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego na roboty budowlane lub usługi (art. 439 ust 3).

Nowością jest przepis art. 463, zgodnie z którym umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

W nowej ustawie przewidziano mechanizm koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Nowe PZP przewiduje, że strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub mediatora o rozstrzygnięcie sporu, przed wszczęciem postepowania sądowego.

Wykonawcy niezadowoleni z wyników postępowania lub zgłaszający zastrzeżenia do sposobu prowadzenia procedury będą mogli wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i to bez względu na wartość zamówienia. Znikają dotychczasowe ograniczenia w korzystaniu ze środków ochrony prawnej w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, a zatem wykonawca w każdym postępowaniu może wnosić odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Z ustawy znika także SIWZ, zastąpiony przez „specyfikację warunków zamówienia” (SWZ); w miejsce dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, pojawiają się „podmiotowe środki dowodowe” służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, oraz „przedmiotowe środki dowodowe” służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi przez zamawiającego. Wśród zasad zamówień publicznych pojawia się „zasada efektywności”, definiowana jako uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. Wprowadzono obowiązek przyjęcia przez Radę Ministrów „polityki zakupowej państwa”, a centralne organy administracji rządowej sporządzać będą „strategię zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych”.

Jak widać, większych i mniejszych zmian jest sporo – będziemy je systematycznie omawiać w kolejnych publikacjach.

Zamknij