Usługi

Inwestycje infrastrukturalne, liniowe

Kancelaria od wielu lat wspomaga zarówno inwestorów, jak i wykonawców we wszystkich kwestiach prawnych związanych realizacją procesów inwestycyjnych, zarówno w zakresie inwestycji liniowych (drogi, szlaki kolejowe, mosty), innych inwestycji infrastrukturalnych takich jak np. budowa zbiorników wodnych, jak i inwestycji infrastruktury społecznej, w szczególności budowy szpitali, szkół, uczelni, czy obiektów sportowych.  W ramach świadczonej pomocy przygotowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo (w tym oparte na FIDIC), umowy o prace projektowe, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz wszelkie inne umowy wymagane w toku procesu inwestycyjnego, w szczególności umowy z podwykonawcami, wraz z koniecznymi czynnościami wynikającymi z prawa zamówień publicznych w tym zakresie.